სსიპ -  დავით აღმაშენებლის სახელობის  საქართველოს  ეროვნული თავდაცვის აკადემიის პერიოდული სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი.

Online ISSN 2587-4837

Print ISSN 1512-0708

Published: 2018-12-10

Full Issue

Articles