მასალათმცოდნეობა ტექნიკური პროგრესის სამსახურში (ისტორის, მიღწევები, განვითარების პერსპექტივევბი )

  • გიორგი თავაძე, ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, eta
Keywords: ლითონკერამიკა, ჰეტეროგენული, კომპოზიციური მასალები, თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზი (თმს), ბორიდები, ატომური ენერგეტიკა, მზიური სილიციუმი, ჯავშანბლოკი, ნანოსტრუქტურა., metal-ceramics, heterogeneous composite materials, self propagating high temperature synthesis, borides, atomic energy, solar silicon, armor, nanostructure.

Abstract

თანამედროვე ცივილიზირებულმა სამყარომ მასალათმცოდნეობის პრობლემები ბიომედიცინისა და ეკოლოგიურ პრობლემებთან ერთად XXI საუკუნუს პრიორიტეტულ მიმართულებად მიიჩნია. წერილში აღწერილია მასალათმცოდნეობის განვითარების ისტორია, გაანალიზებულია თანამედროვე არაორგანული მასალათმცოდნების განვითარების ძირითადი ტენდეციები, მისი მნიშვნელობა თავდაცვისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ამ ფონზე წარმოჩენლია საქართველოში ამ მეცნიერული მიმართულების ფლაგმანის, ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნებოს ინსტიტუტის მიღწევები. 

 

Modern civilized world has considered problems of materials science along with biomedicine and ecological problems a priority direction of XXI. The letter gives the description of history of development of materials science, analyses the main tendencies of development of modern inorganic materials science, its importance in terms of self-defense and security. Considering this, achievements of Ferdinand Tavadze Metallurgy and Materials Science Institute -the flagship institutution in this direction are displayed

Published
2019-11-04