ევროსაბჭოს მიერ რეკომენდირებული უცხო ენების სწავლების მიდგომა

  • ხატია გაბეშია, განათლების მეცნიერებების დოქტორანტი, eta
Keywords: კომპეტენციები, კომუნიკაციური მიდგომა, კომუნიკაციური კომპეტეცია, სტრატეგიული კომპტენეცია, ლინგვისტური კომპეტენცია., competences, communicative approach, communicative competence, strategic competence, linguistic competence

Abstract

ევროპის მდიდარი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის, ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაადვილების, მჭიდრო პიროვნული კონტაქტების დამყარების, საქმიანი ურთიერთობების დახვეწისა და ქვეყნებში არსებული ხვადასხვა პრობლემის ურთიერთანამშრომლობის გზით დაძლევის მიზნით, ევროსაბჭოს ერთ-ერთ მთავარ ამოცანას უცხოური ენების სწავლების ხელშეწყობა წარმოადგენს. ამ კუთხით, მნიშვნელოვანია 2001 წელს ევროსაბჭოს მიერ დოკუმენტის სახით წარმოდგენილი „ენათა ფლობის ზოგადევროპული კომპეტენციები:შესწავლა, სწავლება და შეფასება“. დოკუმენტი განმარტავს რას ნიშნავს ენის ფლობა, ვინ შეიძლება იყოს ენის მცოდნე/მომხმარებელი,როგორ უნდა შეფასდეს ენის შემსწავლელი. ევროსაბჭო რეკომენდაციას უწევს ენათა სწავლების დროს კომუნიკაციური მიდგომის გამოყენებას, თუმცა „ენათა ფლობის ზოგადევროპულ კომპეტენციებში“  ხაზგასმულია მრავალფეროვანი მეთოდების გამოყენების აუცილებლობა. კომუნიკაციურ მიდგომამდე გამოყენებული ენათა სწავლების მეთოდებისაგან განსხვავებით, რომლებიც ან  მხოლოდ ენის სტრუქტურის სწავლებაზე იყო ფოკუსირებული,  ან მხოლოდ ენის გამოყენებაზე, კომუნიკაციური მიდგომა მიმართულია ლინგვისტური, სოციოლინგვისტური, სოციოკულტურული ცოდნისა და  უცხო ენაზე მაღალი დონის კომუნიკაციის განხორციელების უნარის მქონე სტრატეგიული  შემსწავლელის ფორმირებაზე.        

 

      Due to the importance of protecting the rich heritage of diverse cultures in Europe, facilitating access to information, establishing close personal contacts, developing business relationships and solving various problems in the countries by means of cooperation, one of the main goals of the Council of Europe is to contribute to foreign language teaching. One of the most important documents created for this purpose is “The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment” which defines the knowledge of a language, who can be considered a language user, the assessment tools for a language learner. In spite of the fact that “Common European Framework” recommends using the communicative approach for teaching foreign languages, it also highlights the necessity of using various teaching methods. Unlike the methods used before the communicative approach aiming to teach either only the structure or usage of the language forms, communicative approach is focused on forming a language learner with linguistic, sociolinguistic, socio-cultural knowledge and high level communicative skills.