სსიპ - დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემიის სამეცნიერო შრომების კრებული "შრომები"

სამეცნიერო შრომების კრებული „შრომები“ ყოველწლიური რეფერირებადი  პერიოდული გამოცემაა, რომელშიც  ქვეყნდება  ქართველი და უცხოელი ავტორების სამეცნიერო სტატიები თავდაცვისა და უსაფრთხოების, სამხედრო მეცნიერების, მენეჯმენტის, ინფორმატიკის და სხვა მომიჯნავე დარგების აქტუალურ საკითხებზე.

კრებულის მისიაა თავდაცვისა და უსაფრთხოების, აკადემიის საგანმანათლებლო პროგრამების მიმართულებით სამეცნიერო კვლევების განვითარება და ხელშეწყობა, მკვლევართა და პრაქტიკოსთა სამეცნიერო კვლევებისა და მიღწევების წარმოჩენა და გაცნობა ფართო საზოგადოებისათვის.

 

LEPL - Davit Aghmashenebeli National Defense Academy Collection of scientific works "Proceedings"

The Scientific Works collection „Proceedings” is an annual edition of scientific articles of Georgian and foreign authors on the issues of defense and security, military science, management, informatics and other related fields.               

The mission of this miscellany is to develop and promote scientific research in the field of defense and security, academic programs, research and research studies in those fields as well to present and convey scientific researches and achievements of researchers and practitioners to the general public.